Jean S

Huvihaku.fi-käyttöehdot

1. Ohjelmatoimitusehtojen soveltaminen

Seuraavassa esitettyjä yleisiä ohjelmatoimitusehtoja sovelletaan molempien sopimusosapuolten, ohjelman tuottajan, (myöhemmin tuottaja) ja ohjelman tilaajan (myöhemmin tilaaja) välillä sovittuihin ohjelmatoimituksiin. Tuottajalla tarkoitetaan tässä tapauksessa esiintyjää tai esiintyjän edustajaa. Tuottaja on suorassa sopimussuhteessa tilaajan kanssa, Huvihaku.fi palvelu välittää sopimuksen, mutta ei ole sopimuskumppani.

2. Ohjelmatoimitussopimuksen voimaantulo

Jollei osapuolten kesken ole kirjallisesti muuta sovittu, ohjelmatoimitussopimus tulee voimaan siitä hetkestä lähtien, kun osapuolet ovat sähköpostin ja/tai tekstiviestin välityksellä sopineet ohjelman varaamisesta tilaajan käyttöön määrättynä ajankohtana ja yksityisasiakas on maksanut Huvihaku.fi järjestelmän lähettämän laskun. Yritysasiakas voi pyydettäessä saada laskun jossa maksuehto on 7 pv netto. Yritysasiakkaan ohjelmantoimitussopimus tulee voimaan Huvihaku.fi järjestelmän vahvistaessa tilauksen.

3. Kirjallisen vahvistuksen merkityksestä

Kirjallisen vahvistuksen tarkoituksena on toimia molemmille osapuolille todisteena siitä, mitä on suullisesti sovittu. Kirjallinen vahvistus toimitetaan sähköpostilla tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen.

Ohjelmatoimitussopimus voidaan puolin ja toisin irtisanoa ilmoittamalla siitä kirjatulla kirjeellä viimeistään 30 päivää ennen sovittua ohjelman (ensimmäistä) esityspäivää. Lyhyemmistä tai pitemmistä peruutusajoista voidaan sopia toimituskohtaisissa sopimusehdoissa.

4. Maksuehtojen laiminlyönnin seuraus

Mikäli tilaaja laiminlyö toimituskohtaisissa ehdoissa määritellyn maksuvelvollisuutensa, tuottajalla ja Huvihaku.fi palvelulla on oikeus pidättyä ohjelman toimituksesta ja tuottajalla sekä Huvihaku.fi palvelulla on lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen yleisten ohjelmatoimitusehtojen kohdan 8 mukaisesti. Tuottajalla on lisäksi oikeus purkaa kaikki tulevat ohjelmatoimitussopimukset ilman korvausvelvollisuutta. Tuottajalla ja Huvihaku.fi palvelulla on tällöin oikeus vahingonkorvaukseen peruuntumisista aiheutuneiden todellisten kulujen mukaan.

5. Verot, viranomaismaksut, tekijänoikeuskorvaukset ja luvat

Tilaaja vastaa omalla kustannuksellaan siitä, että pääsylipputuloista maksetaan tarvittaessa arvonlisävero. Tilaaja vastaa omalla kustannuksellaan kaikista esiintymistilaisuuteen liittyvistä tekijänoikeudellista maksuista ja ilmoituksista. Tilaaja vastaa kaikista tilaisuuden järjestämiseen tarvittavista luvista.

Ohjelmapalvelu, ohjelmavälitys ja taide on tällä hetkellä vapaata arvonlisäverosta ja toimituskohtaiset hinnat ovat arvonlisäverottomia. Huvihaku.fi palvelun osuus laskusta sisältää 23 % arvonlisäveroa. Mikäli ohjelmatoimitukset tulevat lainmuutoksen tai verotuskäytännön johdosta arvonlisäverollisiksi, arvonlisävero lisätään kokonaissopimushintoihin ilman erisopimusta.

Tuottajalla ja Huvihaku.fi palvelulla on oikeus lisätä esiintymisten hintoihin jälkikäteen sellaiset kustannukset, jotka aiheutuvat muuttuneista työehtosopimuksista, viranomais- tai lakisääteisistä päätöksistä (esim. eläkeprosentit, lakisääteiset sosiaalikulut, jne.) ja joita ei ole kohtuudella voinut ennakoida tai ottaa huomioon esiintymisten hinnasta sopimisen hetkellä. Toimisto pyrkii ilmoittamaan näistä muutoksista asiakkaalle niin hyvissä ajoin kuin se on mahdollista ja muutosten vaikutus hintaan tiedossa. Tällaisessa tapauksessa näistä syistä johtuva hinnanmuutos ei oikeuta asiakasta sopimuksen purkamiseen, vaan siinä säilyvät normaalit irtisanomisehdot (kohta 3.).

6. Turvallisuus ja vahingonvastuu

Tilaaja vastaa koko tapahtuman turvallisuudesta. Tilaaja vastaa kaikista yleisölle tai heidän omaisuudelleen esiintymispaikalla tapahtuvista vahingoista. Tilaaja on velvollinen vakuuttamaan toimintansa yllä mainittujen vahinkojen varalta.

Tilaaja vastaa niistä vahingoista jotka aiheutuvat toimittajalle kuuluville henkilöille tai heidän mukanaan tuomalle omaisuudelle siitä lähtien kun kuljetuskalusto on purettu siihen asti kunnes kuljetuskalusto on takaisin lastattu.

Tilaaja vastaa siitä, että esiintymispaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä ei käytetä myrkyllisiä tai muutoin terveydelle haitallisia aineita sisältäviä kemiallisia lattialiukasteita.

HUOM! Mikäli järjestyshäiriöitä todetaan tai niiden katsotaan objektiivisesti olevan mahdollisia eikä mahdollisia puutteita korjata, on esiintyjällä oikeus keskeyttää esiintymisensä tai olla kokonaan esiintymättä. Tällaisessa tapauksessa toimittajalla ja Huvihaku.fi palvelulla on silti oikeus toimituskohtaisissa ehdoissa sovittuun palkkioon kokonaisuudessaan. Molempien osapuolten tulee yhteisymmärryksessä pyrkiä ratkaisemaan ongelmat niin, että esiintyminen pystytään toteuttamaan.

7. Tilaajan asema ohjelman toimittajaryhmän jäseniin nähden

Ohjelman toimittaja ei ole työsuhteessa tilaajaan. Tilaajalla ei ole heihin nähden työnantajan direktiovaltaa. Toimittaja vastaa siitä, ettei tilaaja missään olosuhteissa joudu vastuuseen palkkioiden ennakonpidätyksistä tai muista työsuhteeseen liittyvistä työnantajan maksuvelvoitteista.

Tilaaja ei voi missään tapauksessa vedota seikkoihin, jotka liittyvät esiintyjän taiteellisen suorituksen sisältöön.

8. Vahingonkorvaus

Yleinen vahingonkorvausperuste

Mikäli ohjelmatoimitus estyy kohdan 3 tarkoittaman irtisanomisajan umpeuduttua muusta kuin kohdan 9 mukaan ylivoimaiseksi esteeksi luettavasta syystä, määräytyy vahingonkorvauksen määrä seuraavasti:
Sopimusrikkomuksista aiheutuneiden vahinkojen korvausten ylärajana on kulloinkin toimituskohtaisessa ohjelmatoimitussopimuksessa sovittu ohjelmatoimituksen hinta. Korvauksen määrän on perustuttava todellisiin vahinkoihin. Goodwill-arvoihin ja saamatta jääneiden lipputulojen arviointiin perustuvat vaatimukset eivät sisälly korvattaviin vahinkoihin. Mahdollinen vahingonkorvaus sovitaan sopimusosapuolien (ohjelman tuottajan ja ohjelman tilaajan) kesken, Huvihaku.fi palvelu voi tarvittaessa toimia välittäjänä ja pidättää jo maksetun palkkion tilillään, kunnes vahingonkorvauksesta päästään yhteisymmärrykseen.

Myöhästyminen

Jos ohjelman tuottaja myöhästyy muun syyn kuin ylivoimaisen esteen takia ja se aiheuttaa ohjelman viivästymisen muttei peruuntumista määrittyy vahingonkorvaus seuraavasti:
Mikäli esiintymisen alku myöhästyy yli 30 minuuttia sovitusta ja ohjelma jää tästä syystä alle toimituskohtaisessa sopimuksessa sovitun vähimmäisesiintymisvelvoitteen tilaajan maksuvelvollisuus vähenee niin monta %:a sovitusta hinnasta kuin esittämättä jääneen ohjelman osuus oli sovitusta vähimmäisesiintymisvelvoitteesta. Myös tilaajan tulee mahdollisuuksien mukaan vaikuttaa siihen, että vähimmäisesiintymisvelvoite saataisiin täytettyä.

Reklamointi

Mahdolliset korvausvaatimukset on tehtävä kirjatulla kirjeellä seitsemän vuorokauden sisällä esiintymisestä vahingon tapahtumisesta tai vahingon ilmenemisestä. Reklamaatio lähetetään sekä ohjelman tuottajalle, että Huvihaku.fi palvelulle. Mikäli tilaaja haluaa reklamoida myöhästymisestä se on tehtävä ennen esiintymisen alkua. Mikäli korvausvaatimusta ei tehdä ajallaan aiheuttaa se puhevallan menetyksen ao. asiassa.

9. Ylivoimaiset esteet

Ylivoimaisina esteinä ohjelmatoimituksen toteuttamiselle voidaan pitää seuraavia olosuhteita:

  1. Yleiset force majeure tapaukset, kuten sota, lakot, luonnonmullistukset, ennalta arvaamaton liikenteen keskeytyminen, osapuolista riippumattomat viranomaisten määräykset yms.
  2. Esiintyjäryhmän jäsenen sairaus, josta tilaajalle on toimitettava todisteena lääkärintodistus maininnoin työkyvyttömyysajasta.
  3. Onnettomuudet ja autorikot sellaisissa tapauksissa, joissa korvaavan kuljetuskaluston hankkiminen osoittautuu mahdottomaksi ja/tai esiintymisen toteuttamiseen tarvittavat laitteet vaurioituvat eikä niitä kohtuudella saada korjattua tai korvattua ennen esityksen alkamista.

Ylivoimaisesta esteestä on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle. Silloin kun on kysymys ylivoimaisesta esteestä kummallekaan osapuolelle ei synny mitään taloudellisia velvoitteita toisiaan kohtaan.

HUOM! Mikäli esiintyminen estyy järjestäjän toiminnasta tai laiminlyönnistä johtuvasta viranomaisen väliintulosta johtuen on järjestäjä siitä huolimatta velvollinen korvaamaan ohjelmatoimitussopimuksen mukaisen palkkion. Tällaisia seikkoja olisivat mm. järjestyshäiriöt, lupaehtojen noudattamatta jättäminen, viranomais- tai tekijänoikeusmaksujen laiminlyönti jne.

10. Esiintymisen ääni- ja kuvatallennus

Esityksen tekijänoikeudet ovat yksinomaan esiintyjällä, joten esitystä ei saa ääni- tai kuvatallentaa ilman esittäjien kanssa etukäteen tehtävää sopimusta. Tilaaja vastaa siitä, ettei esitystä äänitetä tai kuvata ilman esiintyjien suostumusta. Tilaajan on aktiivisesti tiedotettava tallennuskiellosta ja valvottava, ettei tallentamisvälineitä tuoda esiintymistilaan. Mikäli tilaisuuden aikana havaitaan asiatonta tallentamista, johon tilaaja ei puutu, on esiintyjällä oikeus olla esiintymättä tai keskeyttää jo aloittamansa esitys ja silti toimittajalla on oikeus täyteen palkkioon.

11. Tuotteiden ja aatteiden menekin edistäminen

Tilaajan on ilmoitettava tilaisuuden luonne ja ne tuotteet ja aatteet minkä menekkiä tilaisuudessa pääasiallisesti edistetään jo ennen suullisen sopimuksen tekemistä. Ilmoitusvelvollisuus ei koske tilaisuuden pitopaikan tavanomaista tuotemyyntiä kuten ruokaa ja virvokkeita. Ohjelman tuottajan on ilmoitettava ne tuotteet ja aatteet minkä menekkiä ohjelma tai esiintyjä mahdollisesti edistää jo ennen suullisen sopimuksen tekemistä. Muussa tapauksessa osapuolet voivat luottaa siihen, että tilaisuuden tarkoitus ei ole edistää minkään tuotteen tai aatteen menekkiä.

Mikäli ilmoitukset on tehty jo suullisen sopimuksen yhteydessä eikä niihin erityisesti puututa, katsotaan ilmoitettujen tuotteiden ja aatteiden menekin edistäminen tilaisuudessa hyväksytyksi.

Esiintyjällä on oikeus myydä tilaisuudessa artistituotteitaan. Tällaista tuotemyyntiä varten on tilaajan osoitettava paikka.

12. Tuottajan laitteiden käyttö

Tuottajan tilaisuuteen mukanaan tuomia laitteita eivät muut saa käyttää ilman esiintyjien ja /tai tuottajan nimenomaista etukäteistä suostumusta.

13. Muuta sovittua

Toimituskohtaiseen sopimukseen liittyy usein liite ( rider ), sen määräykset ovat olennainen osa toimituskohtaista sopimusta. Riderin tulee olla toimituskohtaisen sopimuksen liitteenä.

Mikäli tämä sopimus on ristiriidassa toimituskohtaisen sopimuksen tai siihen liittyvän riderin kanssa noudatetaan näissä jäljemmissä olevia ehtoja. Mikäli toimituskohtainen sopimus ja rider ovat ristiriidassa noudatetaan riderissa olevia ehtoja.

Tilaajalla ja toimittajalla tulee olla esiintymispaikalla edustajat, joilla on oikeus tehdä päämiehiään velvoittavia sopimuksia.

Tätä sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti.

14. Oikeustoimipaikka

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan Kotkan käräjäoikeudessa.