Jean S

Huvihaku.fi palvelun ehdot

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Teatteritukku Oy:n (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä käyttöehdoissa kaikkia Palveluntarjoajan tuottamia tai ylläpitämiä internetissä olevia verkkopalveluita. Tällaisia ovat Huvihaku.fi, Ohjelmapalvelu-wombat.com ja Teatteritukku.fi –portaalit samoin kuin muut Palveluntarjoajan kulloinkin verkossa tarjoamat palvelut (kaikki yhdessä ja erikseen jäljempänä Palvelu). Rekisteröityessään Palveluun Asiakas on hyväksynyt ehdot ja sitoutunut noudattamaan niitä. Tällöin Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välille syntyy näiden käyttöehtojen mukainen sopimus. Asiakas on jokainen yksityishenkilö tai yritys, joka on rekisteröitynyt Palvelun käyttäjäksi. Asiakas on rekisteröitynyt, kun Palveluntarjoaja on myöntänyt Asiakkaalle salasanan. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelua, Palvelun sisältöä, saatavilla oloa ja käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia. Palvelussa voi olla sekä maksuttomia että maksullisia osia. Palveluntarjoajalla on oikeus ratkaista, keitä Palvelun käyttäjiä pidetään yksityishenkilöinä ja mitä jätettyjä ilmoituksia yksityisinä ilmoituksina.
  
Asiakas saa oikeuden Palvelun käyttöön rekisteröityessään käyttäjäksi ja saadessaan käyttäjätunnuksen. Rekisteröityä voi ainoastaan luonnollinen henkilö. Käyttöoikeus ei ole siirrettävissä. Asiakas vastaa kaikesta salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Asiakas on vastuussa salasanan salassapidosta.
   
Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tai palvelun välityksellä Asiakkaalle. Muutokset tulevat voimaan heti. Asiakas hyväksyy muutetut ehdot käyttäessään palvelua saatuaan tiedon muutoksesta.

1. Lain tai hyvän tavan vastaisuus

Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Asiakas sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä Palvelussa materiaalia, joka on lain tai hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä.

2. Luvaton markkinointi tai suoramyynti

Asiakkaalla ei ole oikeutta, ilman Palveluntarjoajan suostumusta, lähettää tai välittää Palvelussa yhteystietoja, mainos-, markkinointi- tai ilmoitusmateriaalia. Asiakas vastaa siitä, että hänen Palvelussa myytäväksi, lainattavaksi, vuokrattavaksi tms. tarjoamansa tavarat ja palvelut eivät ole lain tai hyvän tavan vastaisia ja että hänellä on oikeus mainittuun toimintaan.

3. Luvaton tai sopimaton aineisto

Palveluntarjoajalla on oikeus estää luvattoman aineiston julkaisu Palvelussa tai poistaa sellainen aineisto Palvelusta. Asiakas vastaa luvattoman aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien sen perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään luvattoman aineiston levittämiseen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

4. Tekijänoikeudet

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Koko Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan. Asiakas voi käyttää suojattua materiaalia omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Asiakkaalla ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan ja Palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muuten kaupallisesti hyödyntää kaupallista materiaalia. Mikäli kopiointi, julkaiseminen, levittäminen tai yleisölle saataviin saattaminen on lainsäädännön nojalla erityistapauksissa sallittua, on Asiakkaan aina mainittava tekijä tai muun oikeudenhaltijan nimi. Asiakas ei saa Palvelussa välittää tai levittää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan kaikista Palveluun tallettamaansa materiaaliin liittyvistä riitaisuuksista. Asiakas myöntää Palvelun tarjoajalle ja muille samaan konserniin kuuluville yhtiöille oikeuden editoida, kopioida, julkaista ja levittää materiaalia, jonka Asiakas on Palvelussa tuonut saataville.

5. Kustannukset

Asiakas vastaa kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kuten puhelumaksuista. Asiakas on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle näiden käyttöehtojen tai lain vastaisesta käytöstä aiheuttamansa vahingot.

6. Palveluntarjoajan vastuun rajoitukset

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta tai Palvelussa kaupan pidettävien tai välittävien tuotteiden ja palvelusten virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa käytössä olevien mielipide- ja keskustelupalstojen sisällöstä. Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa ja muuttaa tai poistaa palstoilla esitettävien kirjoitusten sisältöä. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus muuttaa jätettyjen ilmoitusten otsikointia sekä oikeus olla julkaisematta kuvia, jotka ovat sen käsityksen mukaan asiaankuulumattomia tai epäasiallisia. Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään Palvelun yhteydessä olevien tai Palvelun kautta saavutettavien muiden palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista. Palveluntarjoaja kehittää Palvelua kaiken aikaa ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Palveluntarjoajalla on myös milloin tahansa oikeus lopettaa Palvelun tuottaminen. Lopettamisesta ilmoitetaan Palvelun omilla sivuilla hyvissä ajoin ennen lopettamista.

7. Palvelun käytettävyys

Palvelun käytettävyys: Palveluntarjoaja tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi Asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

8. Muutokset, huollot tai keskeytykset

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Palveluntarjoaja rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

9. Korvaus keskeytyksestä

Siinä tapauksessa, että maksullisen Palvelun käyttö estyy muista kuin Asiakkaasta johtuvista syistä vähintään yhdeksi (1) vuorokaudeksi, pidentää Palveluntarjoaja Palvelun käyttöaikaa vastaavasti. Edellytyksenä tälle kuitenkin on, että Asiakas reklamoi toimintahäiriöstä Palveluntarjoajalle, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on käyttökatkosta, josta Palveluntarjoaja on ilmoittanut Asiakkaalle ennakkoon. Muuta korvausta tai hyvitystä ei Asiakkaalla ole käyttökatkon johdosta oikeutta saada.

10. Asiakkaan Palveluun laittama aineisto

Asiakkaan Palveluun laittama aineisto säilytetään vain Palvelussa ilmoitetun ajan. Palveluntarjoaja on oikeutettu tuhoamaan Palveluun jätetyn aineiston kohtuullisen ajan kuluttua mainitun ajan kuluessa ilmoitetun ajan päätyttyä.

Asiakkaan Palveluun antamama puhelinnumero luovutetaan syntyneen kaupan/tilauksen yhteydessä tilauksen toiselle osapuolelle.

11. Irtisanominen

Molemmat osapuolet voivat milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen päättymään heti toisen osapuolen saatua tiedon irtisanomisesta. Irtisanominen päättää Asiakkaan oikeuden käyttää Palvelua. Asiakas vastaa kaikista hänelle tämän sopimuksen mukaan kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista irtisanomisen voimaantuloon saakka.

12. Riitojen ratkaisu

Tätä sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Kotkan käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

Koska Palvelu on osittain markkinointirahoitteinen palvelu, on sen jatkumisen edellytyksenä markkinointipohjainen viestintä. Asiakkaalle voidaan esittää kaupallista viestintää ja tietoa Palvelusta ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista, Palvelun päättymisestä, sen uusimisesta sekä Palveluun läheisesti liittyvistä muista palvelutuotteista itse palvelun sivustossa ja sähköpostissa taikka muuten. Rekisteröinnin yhteydessä Asiakkaalla on mahdollisuus valita, haluaako hän sallia vai ei suoramarkkinointikirjeiden vastaanottamisen sähköpostiosoitteeseensa. Palveluntarjoajalla on oikeus seurata käyttäjien Internet- käyttäytymistä Palvelun sisällä sekä hyödyntää saatuja tutkimustuloksia. Tutkimukset toteutetaan aina kuitenkin siten, että kenenkään yksittäisen käyttäjän tuloksia ei seurata tai julkaista. Palveluntarjoaja voi hyödyntää Asiakkaan antamia tietoja markkinointiyhteistyössä kolmansien osapuolien kanssa. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan luovuta Asiakkaan antamia tietoja itsestään kolmannelle osapuolelle ilman Asiakkaan nimenomaista lupaa. Palveluntarjoaja avustaa tarvittaessa poliisia ja muita viranomaisia samoin kuin vakuutusyhtiöitä ja näiden yhteistyökumppaneita mahdollisten väärinkäytösten selvittämisessä luovuttamalla näille tarvittaessa yksittäisen ilmoituksen jättäneen Asiakkaan IP-osoitteen tai muut tiedot.